پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ هنگامى که در حضور ایشان از عجمها سخن به میان آمد ـ فرمود: اطمینان من به آنها یا برخى از آنان، بیشتر از اطمینانم به شما یا برخى از شماست.کنز العمّال : 34128.