فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره متوسطه در پایه یازدهم

  • ۷۴۱

ه نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره متوسطه به استان، شهرستان، منطقه، ناحیه و کلیه واحدهای آموزشی ابلاغ شد. مطابق این دستورالعمل کلیه مراحل تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم مشخص شده است.

دانش‌آموزان شاخه نظری که در پایه یازدهم تحصیل می‌کنند، می‌توانند با معرفی مدیر واحد آموزشی و با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه، شهر یا ناحیه، تغییر رشته دهند. آنها ابتدا باید برگه درخواست تغییر رشته خود را دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور تکمیل و بعد از تایید ولی، به مدیر واحد آموزشی تحویل دهند.

براساس این دستورالعمل برای شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان او متناسب با رشته‌ای که تقاضا کرده است مشخص شود و واحد آموزشی مقصد موظف است از دانش‌آموز معرفی شده برای تغییر رشته امتحان بگیرد. دانش‌آموزان هم باید در امتحان تغییر رشته شرکت و حدنصاب برخی از دورس اختصاصی پایه یازدهم را کسب کنند.

دانش‌‌آموزان و مدیران واحدهای آموزشی می‌توانند برای اطلاع از چگونگی شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر رشته، تطبیق دروس و نحوه ثبت نمرات تغییر رشته و دیگر جزئیات می‌توانند دستورالعمل تغییر رشته درون‌شاخه‌ای دوره متوسطه دوم را ادامه مطالعه کنید.

مراحل انجام تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم:

دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، چنانچه متقاضی تغییر رشته درون شاخه‌ای باشد، می‌تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل اقدام نماید.

تذکر: به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت گیرد.

الف) تکمیل نمون برگ شماره (1) درخواست تغییر رشته دانش آموز

1- این نمون برگ حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد با شهریورماه توسط دانش آموز پابه یازدهم تکمیل و پس از تأیید ولی وی، جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل داده شود.

2- نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود.

3- چنانچه دانش آموز در دو مرحله خرداد و شهریور ماه در امتحان تغییر رشته شرکت کند، باید نمون برگ درخواست تغییر رشته را برای هر مرحله به طور جداگانه تکمیل نماید.

 

ب) معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه‌ای:

پس از ارائه نمون برگ تکمیل شده درخواست تغییر رشته دانش آموز، مدیر واحد آموزشی تقاضای دانش آموز را در صورت تایید، به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه ارسال نموده تا در صورت تأیید کمیسیون خاص شهرستان، منطقه، ناحیه مجوز شرکت در امتحان تغییر رشته دریافت شود.

به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته‌ای که تقاضا نموده است مشخص شود. چنانچه رشته مورد تقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل وی موجود باشد، در همان واحد آموزشی در امتحان تغییر رشنه شرکت می‌کند. چنانچه رشته مورد تقاضا در آن واحد آموزشی موجود نباشد از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه دبیرستان مورد نظر تعیین و دانش آموز تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ شماره ۲ جهت شرکت در امتحان تغییر رشته به آن واحد آموزشی معرفی می‌شود.

لازم به ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغییر رشته باید بخش (ب) نمون برگ مذکور (شماره ۲) را تکمیل و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کنند.

 

ج) شرکت دانش آموزان در امتحان تغییر رشته:

با توجه به اینکه تغییر رشته درون شاخه‌ای دانش آموزان در هر یک از رشته‌های شاخه نظری، مستلزم اخذ موافقت کمیسیون خاص آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و شرکت آنان در امتحان تغییر رشته برخی از دروس اختصاصی پایه یازدهم و کسب نصاب نمره قبولی در دروس مربوط است، لذا جدول دروس تغییر رشته به شرح زیر اعلام می گردد:

جدول دروس تغییر رشته درون شاخه‌ای دانش آموزان از پایه یازدهم به پایه دوازدهم در دوره دوم متوسطه نظری

ردیف عنوان رشته عناوین دروس تغییر رشته
1 ریاضی فیزیک حسابان 1، هندسه 2، فیزیک 2، شیمی 2
2 علوم تجربی ریاضی 2، فیزیک 2، شیمی 2، زیست شناسی 2
3 ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی 2، جامعه شناسی 2، عربی (زبان تخصصی رشته) 2، فلسفه 1
4 علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی 2، اصول عقاید 2، عربی (زبان تخصصی رشته) 2 و تاریخ 2 (تخصصی رشته)

* چنانچه برخی از دروس تغییر رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش آموز مشترک باشد و دانش آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریورماه پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشد، نمره آن درس یا دروس از وی پذیرفته می‌شود و نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته برای آن درس یا دروس نیست.

 

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید:

پس از موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و کسب نصاب قبولی در امتحان تغییر رشته درون شاخه‌ای، دروس مربوط از دانش آموز به شرح ذیل پذیرفته می‌شود و دانش آموز می‌بایست باقیمانده دروس پایه‌های دهم و یازدهم رشته جدید را در دوره تابستانی و یا دی‌ماه پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند.

1) دروس گذرانده شده در رشته قبلی که با دروس رشته جد. بد دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته می‌شود.

2) دروس گذرانده شده که کد با عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نیست ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق است و نمره درس گذرانده شده از دانش آموز پذیرفته و جایگزین نمره آن درس در رشته جدید می‌شود.

3) چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس تطبیقی (مطابق جدول دروس قابل تطبیق) یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود.

4) پس از ثبت نام دانش آموز در رشته جدید، تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و دروسی که دانش آموز برای فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن آنها است با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد.

5) دروس پایه‌های دهم و یازدهم رشته قبلی دانش آموز که در رشته جدید پذیرفته نمی‌شوند (علیرغم کسب حد نصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد.

6) مطابق ماده ۸۴ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 95/03/17، اعطای گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم) به دانش آموز، مشروط به گذراندن همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است.

جدول دروس قابل تطبیق در تغییر رشته درون شاخه ای که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.

ردیف دروس گذرانده شده (قبولی) در رشته قبلی) دروس قابل تطبیق با رشته جدید
عنوان درس کد درس عنوان درس کد درس
1 دین و زندگی 1 10151 اصول عقاید 1 10241
2 دین و زندگی 1 10151 دین و زندگی 1 10011
3 اصول عقاید 1 10241 دین و زندگی 1 10011
4 اصول عقاید 1 10241 دین و زندگی 1 10151
5 اصول عقاید 2 11281 دین و زندگی 2 11011
6 اصول عقاید 2 11281 دین و زندگی 2 11181
7 تاریخ 1 10191 تاریخ 1 (تخصصی رشته) 10281
8 تاریخ 1 (تخصصی رشته) 10281 تاریخ 1 10191
9 تاریخ 2 11231 تاریخ 2 (تخصصی رشته) 11321
10 تاریخ 2 (تخصصی رشته) 11321 تاریخ 2 11231
11 آمار و احتمال 11071 ریاضی و آمار (2) 11211

و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر رشته:

1- با توجه به اینکه امتحان تغییر رشته هم زمان با امتحانات خرداد / شهریورماه پایه یازدهم انجام می‌شود، لذا پس از برگزاری امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس تنظیم و نمرات دروس تغییر رشته در کارنامه دانش آموز در خردادماه در ستون نمره سالانه و در شهریور ماه در ستون نمره شهریور ثبت می‌شود. در صورت کسب نمره قبولی در تمامی دروس مربوط، با تغییر رشته وی موافقت می‌شود. در این صورت تمامی سوابق مرتبط با تغییر رشته دانش‌آموز اعم از نمون برگ درخواست تغییر رشته (نمون برگ شماره ۱) و نمون برگ شماره (۲) در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود و دانش آموز به استناد این نمون برگ‌ها و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می‌تواند در پایه دوازدهم رشته جدید ثبت نام نماید.

۲- چنانچه دانش آموز پس از شرکت در امتحان تغییر رشته و کسب نمره قبولی در دروس مربوطه ترک تحصیل نماید و در همان سال با سال‌های بعد مراجعه نماید و با به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود و یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر رشته معتبر بوده و از وی پذیرفته می‌شود.

تذکرات

1- امتحان تغییر رشته در خرداد / شهریورماه پایه یازدهم برگزار می‌شود و دانش آموز می‌تواند برخی از دروس را در خردادماه و برخی را در شهریورماه و با کل دروس را در خرداد با شهریور ماه امتحان دهد و چنانچه در خردادماه در امتحان تغییر رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجددا در شهریورماه امتحان دهد.

2- دانش آموز متقاضی تغییر رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می‌تواند در آزمون دروس تغییر رشته شرکت نماید و چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر رشته دانش آموز در خرداد / شهریورماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشته باشد دانش آموز باید دروس تغییر رشته را همراه با سایر دانش آموزان در امتحانات غائبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

3- نمره دروس امتحان تغییر رشته همانند نمره دروس غیر حضوری محاسبه می‌شود و نمرات مأخوذه، صرفاً در معدل کل دانش آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

4- هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت و هزینه می‌شود.

5- دروسی را که دانش آموز برای تغییر رشته انتخاب می‌نماید جزو سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمی‌شود.

6- دانش آموز پایه یازدهم متقاضی تغییر رشته به سایر رشته‌ها و شاخه های تحصیلی، می‌تواند با رعایت مفاد مواد 74، 75 و 76 فصل پنجم آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 12/7/96 در مدارس بزرگسالان با مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

نمونه برگ شماره 1

نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در پایه یازدهم
نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در پایه یازدهم

نمونه برگ شماره 2

نمونه برگ معرفی دانش آموز جهت شرکت در امتحان تغییر رشته پایه یازدهم
نمونه برگ معرفی دانش آموز جهت شرکت در امتحان تغییر رشته پایه یازدهم
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.