فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

آموزش وپرورش صحیح چیست؟

  • ۸۴۸
آموزش وپرورش صحیح چیست؟
هدف آموزش،انبارکردن نتایج در ذهن  نیست. زیرا این دستاوردها در کتابها موجود است. آموزش و پرورش صحیح آن است که انسان را برای جستجویِ مداومِ راه حلهای جدید مجهز کند.