فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

هنوز بوی شهید

  • ۹۰۰

هنوز بوی شهید از بهار می خیزد

هنوز خون دل از روزگار می ریزد

مثنوی یاعلی

  • ۹۵۶
مثنوی یاعلی

یاعلی ای هستی مانام تو

وی حیات عاشقان ازجام تو